Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña y Pontevedra
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña y Pontevedra

Información de Contacto

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de A Coruña y Pontevedra
Rafael José Muiños Moreno
Avenida Pedro Barrié de la Maza, 17
15003
A Coruña
A Coruña
+34 981 226 027
+34 981 224 138
...
www.coitagalicia.org

Horario

9.00 a 13.30 y 16.00 a 19.30 horas
Junio a septiembre: 9.00 a 15.00 horas

Competencias y funciones

Finalidade do Colexio Profesional:

Os Colexios Oficiais de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e de Peritos Agrícolas de España son corporacións de dereito público, amparados pola Lei e recoñecidos polo Estado, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

Dentro do artigo 4 dos EE.XX. “fins e funcións” se recollen entre outros os seguintes:

“e) Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar las normas de organización de las Escuelas Universitarias de Ingeniería Técnica Agrícola, mantener permanente contacto con las mis-mas y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos titulados.”

“i) Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural, asistencial y de previsión y otros análogos, proveyendo al sostenimiento económico mediante los medios necesarios. “

Funcións e ámbito territorial:

O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de A Coruña – Pontevedra, en adiante Colexio exercerá, no seu ámbito territorial e no marco das súas competencias, as funcións que lle asigna a Lei 11/2001, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, a lexislación básica do Estado nesta materia, e, en particular, as seguintes:

1. A representación e defensa da profesión.
2. A ordenación da actividade dos colexiados.
3. O exercizo da potestade disciplinaria.
4. A loita contra o intrusismo profesional e a competencia desleal.
5. O cobro das percepcións, remuneracións ou honorarios profesionais, cando o colexiado o solicite libre e expresamente.
6. Establecer e recadar, incluso esixir, todas as achegas económicas que determinen os Estatutos.
7. A elaboración e aprobación dos orzamentos anuais de ingresos e gastos e das súas contas e liquidacións orzamentarias.
8. O visado de todos os traballos profesionais dos colexiados.
9. A organización de actividades dirixidas á formación e perfeccionamento profesional dos colexiados.
10. A participación de forma activa na elaboración e mellora dos plans de estudio das Escolas Universitarias de Enxeñería Técnica Agrícola.
11. A organización de actividades e servicios comúns, de carácter profesional, cultural, asistencial, etc..
12. A intervención como mediador nos conflictos profesionais dos colexiados.
13. A relación e coordinación con outros colexios profesionais, así como cos consellos galegos de colexios.
14. Informar os proxectos de normas da Comunidade Autónoma de Galicia que afecten aos profesionais.
15. A participación nos órganos consultivos da Administración de Galicia.
16. A emisión de informes e dictames, non vinculantes, en procedementos xudiciais ou administrativos que afecten a materias da competencia profesional.
17. A colaboración coas administracións públicas en materia das súas competencias.
18. A colaboración e garantía da prestación da función polos profesionais colexiados.
19. Actuar como árbitro nos conflictos entre colexiados e terceiros.
20. Cantas outras funcións repercutan en beneficio dos intereses profesionais dos colexiados e se encamiñen ao cumprimento dos fins colexiais.

Territorialidade:

O Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de A Coruña – Pontevedra, ten, como a súa denominación indica ámbito territorial nas dúas provincias.
As normas para o exercizo das súas funcións, e a delegación das mesmas, se desenvolven nos Estatutos particulares que se establezan no seu día, e actualmente se contemplan nos Estatutos Xerais dos Colexios Oficiais de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de España, e do seu Consello Xeral.
A capitalidade do Colexio está na Coruña, existindo na actualidade unha Delegación en Pontevedra.
Ademáis, grazas á colaboración cos outros colexios profesionales de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas do Estado e coa fórmula da “habilitación” dase cumprimento ao precepto estatutario da colegiación única, que permite o exercico profesional en rodo o territorio estatal, independentemente do Colexio territorial de adscripción do colexiado.

Atribucións:

Os Enxeñeiros Técnicos Agrícolas somos profesionais con atribucións e vinculados as titulacións da Enxeñería Técnica Agrícola por a Lei 12/1986.

Trala obtención da titulación de Enxeñería Técnica Agrícola a colexiación obrigatoria otorga a profesión de Enxeñeiro Técnico Agrícola coas seguintes Atribucións Profesionais:

→DIRECCIÓN DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
• Planificación e ordenación das explotacións.
• Dirección empresas agrarias.
• Xestión das cooperativas.
• Proxectos das explotacións.
• Plantacións frutais.
• Cultivos forzados, invernadoiros, túneles.
• Cultivos hidropónicos.
• Floricultura e plantas ornamentais, aromáticas e medicinais.
• Mellora do solo.
• Tratamentos fitosanitarios e control integrado.
• Producción e mellora de sementes e prantas de viveiro, ...
• Planificación e xestión de explotacións gandeiras.
• Comercialización e control de calidade.
• Agrometeoroloxía.
• Realización de ensaios.
• Análese de solo, augas e foliares.
• Legalizacións de actividades rurais
• Asesoramento e xestión de subvencións.

→CONSTRUCCIÓNS
• Proxectos de instalacións rurais
• Naves
• Proxectos de electrificación rural
• Instalacións gandeiras
• Invernadoiros
• Silos
• Almacéns
• Cerramentos
• Campos deportivos
• Depuradoras
• Desaladoiras e desalinizadoras
• Instalacións de xardinería...

→REGADíOS
• Transformacións en regadío.
• Alumbramento e prospección de augas.
• Represas, balsas, estanques, canais e acequias.
• Saneamento e drenaxes.
• Conducción das augas.
• Abancalamento e nivelación.
• Estudios de posta en regadío...

→ORDENACIÓN DO TERRITORIO E MEDIO AMBIENTE
• Camiños e vías rurais.
• Ordenación do solo.
• Estudios de impacto ambiental
• Aproveitamento e reciclaxe de residuos.
• Recuperación e conservación dos espazos naturais.
• Paisaxismo.
• Defensas antierosión.
• Parques e xardins...

→INDUSTRIAS AGRARIAS E ALIMENTARIAS
• Almazaras e extractoras de aceite.
• Matadoiros, salas de despiece, fábricas de embutidos, fiambres, conserveiras cárnicas, almacéns frigoríficos.
• Conserveiras vexetais, prantas de refrixeración e conxelación de productos hortofrutícolas e centros de manipulación de productos agrarios.
• Industrias lácteas e derivados.
• Fabricación de queisos.
• Aderezo de aceitunas, encurtidos.
• Fabricación de productos de molinería.
• Panadería e pastelería.
• Industrias de azúcar e derivados.
• Industrias derivadas do café e cacao.
• Elaboración de productos alimenticios diversos.
• Adegas, elaboración, embotellado e crianza de viños e licores.
• Pratos precociñados.

→VALORACIÓN E TOPOGRAFíA
• Tasacións de seguros agrarios.
• Valoración de fincas, construccións e industrias agrarias.
• Partición de fincas.
• Medición de fincas, levantamentos topográficos.
• Replanteos.
• Valoración de cultivos e danos os mesmos.
• Valoración de gando e explotacións cinexéticas.

Localización

© pelloquin.com

Delegaciones

DELEGACIÓN EN PONTEVEDRA
Soportais da Ferrería, 4 - 2º D
36002 Pontevedra
Tel / Fax 986 846 117
Email: delegacionpontevedra@coitagalicia.org
Web: www.coitagalicia.org

Contacto Unión Profesional de Galicia

Sede Social

Rúa do Banquete de Conxo, 6
15706 Santiago de Compostela
http://www.unionprofesionaldegalicia.org

Cómo llegar
Ver plano

Secretaría Técnica
Tel.  600 766 276
secretaria@unionprofesionaldegalicia.org

 

Gabinete de Prensa
Tel. 679 486 961
prensa@unionprofesionaldegalicia.org