Colexio Oficial de Biólogos de Galicia
Colexio Oficial de Biólogos de Galicia

Información de Contacto

Colexio Oficial de Biólogos de Galicia
José Antonio Fernández Bouzas
Banquete de Conxo, 6
15706
Santiago de Compostela
A Coruña
+34 981 531 440
+34 981 534 225
...
www.biologosdegalicia.org

Horario

Lunes a viernes: 09:00 a 15:00
Martes y jueves 16:00 a 18:00

Competencias y funciones

O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia é unha corporación de dereito público sen ánimo de lucro, constituída a partir do Real Decreto 1679/2000, do 2 de outubro, polo que se acorda a segregación da Delegación de Galicia do Colexio Oficial de Biólogos e o Decreto 237/2003, do 27 de marzo, polo que se crea o Colexio Oficial de Biólogos de Galicia. Os seus Estatutos foron aprobados polo Decreto 150/2008, do 3 de xullo e publicados no DOG nº 141, do 22 de xullo de 2008. Os seus fins esenciais e fundamentais (artigos 5º e 6º do citado Decreto) son: Ordenar e vixiar o exercicio da profesión de biólogo; Representar en exclusiva os intereses xerais da profesión na nosa comunidade autónoma, e defender os dereitos e intereses profesionais dos colexiados; Promoción, salvagarda e observancia dos principios deontolóxicos e éticos da profesión de biólogo; Promocionar e fomentar o progreso da Bioloxía, o desenvolvemento científico e técnico da profesión, a solidariedade profesional e o servizo da profesión á sociedade; Velar por que a actividade profesional se adecúe aos intereses dos cidadáns; Colaborar cos poderes públicos na consecución dos dereitos individuais e colectivos recoñecidos pola Constitución.

Pode ser biólogo calquera titulado universitario en Ciencias Naturais, Ciencias (Sección Biolóxicas), Ciencias Biolóxicas, Bioloxía,... Diversas titulacións académicas dan orixe a un único título profesional, o de biólogo.

As funcións da profesión de biólogo (artigo 17º) prodúcense en varios ámbitos: sector ambiental, sanidade (humana, vexetal, animal), produción e calidade, formación-docencia, servizos. Unha relación pormenorizada delas pódese consultar en http://www.biologosdegalicia.org/actividades.htm

Localización

© pelloquin.com

Delegaciones

Contacto Unión Profesional de Galicia

Sede Social

Rúa do Banquete de Conxo, 6
15706 Santiago de Compostela
http://www.unionprofesionaldegalicia.org

Cómo llegar
Ver plano

Secretaría Técnica
Tel.  600 766 276
secretaria@unionprofesionaldegalicia.org

 

Gabinete de Prensa
Tel. 679 486 961
prensa@unionprofesionaldegalicia.org