Colegio Oficial de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
Colegio Oficial de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia

Información de Contacto

Colegio Oficial de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
Mónica Serrano Soto
Rúa Lisboa, 20 – Baixo C - Polígono de Fontiñas
15707
Santiago de Compostela
A Coruña
0034 981 55 22 06
0034 981 938 274
...
www.ceesg.org

Horario

Inverno
De luns a xoves_ 9.00 a 14.00 e de 17.00 a 19.00 horas
Venres_ de 9.00 a 14.00 horas

Verán (xuño-setembro)
8.00 a 15.00 horas

Competencias y funciones

As competencias esenciais do Ceesg son:
a) Ordenar o exercicio profesional en calquera das súas formas e modalidades.
b) Representar os intereses xerais relacionados co exercicio da profesión da educadora e o educador social.
c) Cooperar na mellora dos estudos conducentes á obtención do título de educación social.
d) Mellorar o nivel de calidade das prestacións profesionais das colexiadas e colexiados, promovendo a súa formación e perfeccionamento.
e) Defender os intereses profesionais das persoas colexiadas.
f) Velar para que a actividade profesional se adecúe aos intereses da cidadanía.
g) Promover o recoñecemento social e profesional da Educación Social.

Funcións:
• Exercer a representación e defensa da profesión.
• Ordenar a actividade das/os colexiadas/os, velando pola ética e a dignidade profesional, así como conciliando os seus intereses co interese social e cos dereitos da cidadanía.
• Exercer a potestade disciplinaria sobre as/os profesionais.
• Exercitar as accións legais e adoptar as medidas necesarias para evitar o intrusismo profesional e a competencia desleal.
• Encargarse do cobramento das percepcións, remuneracións ou honorarios profesionais, cando a persoa colexiada o solicite libre e expresamente.
• Establecer e esixir as achegas económicas das persoas colexiadas.
• Elaborar e aprobar os seus orzamentos anuais de ingresos e gastos, así como as súas contas e liquidacións orzamentarias.
• Ver os traballos profesionais das persoas colexiadas, exceptuando os honorarios e as demais condicións contractuais, que se determinarán por libre acordo das partes.
• Organizar actividades dirixidas á formación e ao perfeccionamento profesional de colexiadas e colexiados.
• Participar de forma activa coas entidades de formación das futuras persoas tituladas na mellora dos plans de estudo e na preparación destes.
• Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional, cultural, asistencial, de previsión e análogos, de interese para as colexiadas/os, así como de cobertura de posibles responsabilidades civís contraídas por elas/es no servizo da súa profesión.
• Intervir como mediador nos conflitos profesionais que xurdan entre a xente colexiada.
• Relacionarse e coordinarse con outros colexios profesionais.
• Emitir informes sobre aqueles proxectos de normas que elabore a Comunidade Autónoma de Galicia que afecten ás educadoras/es sociais ou se refiran aos fins ou funcións encomendadas a estas/es.
• Participar nos órganos consultivos da Administración de Galicia cando esta o requira ou así se estableza na normativa vixente, e designar representantes en calquera xulgado ou tribunal nos que se esixan coñecementos relativos a materias específicas, sempre que sexan requiridos para iso nos termos establecidos na Lei de axuizamento civil.
• Emitir informes e ditames, de carácter non vinculante, en procedementos xudiciais ou administrativos nos que se susciten cuestións que afecten a materias da educación social.
• Colaborar coas administracións públicas en materia das súas competencias, de acordo coas disposicións vixentes.
• Garantir a prestación da función polas profesionais colexiadas.
• Actuar como árbitro nos conflitos entre colexiadas/os e terceiros, cando así o soliciten ambas as partes.
O Ceesg pertence ao Consello Xeral de Colexios de Educadoras e Educadores Sociais a través do cal colabora coa Educación Social en todo o Estado Español e tamén a nivel internacional.

Localización

© pelloquin.com

Delegaciones

Contacto Unión Profesional de Galicia

Sede Social

Rúa do Banquete de Conxo, 6
15706 Santiago de Compostela
http://www.unionprofesionaldegalicia.org

Cómo llegar
Ver plano

Secretaría Técnica
Tel.  600 766 276
secretaria@unionprofesionaldegalicia.org

 

Gabinete de Prensa
Tel. 679 486 961
prensa@unionprofesionaldegalicia.org